การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 1)
โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2557
(เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม)
 
คำชี้แจง
 
     โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และการสอบข้อเขียน โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและบัตรสอบมายื่นตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
 
   (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม) วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
 
   1. หลักสูตร Gifted
(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.)
ม.1   [ดูรายละเอียด] [กรอกใบสมัคร]   ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสมัคร
  [ พิมพ์ใบสมัคร / พิมพ์บัตรสอบ]
 
2. หลักสูตร English Program
(กรณีนักเรียนภาคปกติต้องการย้ายมาหลักสูตร EP)
EP-M1   [ดูรายละเอียด] [กรอกใบสมัคร]   ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสมัคร
  [ พิมพ์ใบสมัคร / พิมพ์บัตรสอบ]
 
 
*** เพื่อความสะดวกในการกรอกใบสมัคร กรุณาใช้ Internet Explorer 8 (IE8) ขึ้นไป ***
 
 
     หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โทร. 02 6307111-25 ต่อ 422, 423
 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม